Kostnadseffektiva implementationer

Helhetslösningar för organisationen med fokus på acceptans och högt användande

Jag vill veta mer
 

Share this Post

Ett införande av nya processer och systemstöd handlar både om att få tekniken att fungera, samt få ett effektivt och korrekt arbetssätt i organisationen. Det först när båda dessa delar hänger samman, som det går att realisera de affärsnyttor som eftersökts.

“Utvecklad kunddialog med välutvecklade processer och IT-system som fungerar”

Att utveckla nya processer och införa systemstöd är sällan det svåra.  Att däremot få med organisationen i förändringen och etablera nya arbetssätt kräver kunskap och ett strukturerat tillvägagångssätt.

Addcent har tagit fram en metodik för kostnadseffektiva införanden som omfattar både teknik och organisation.  Metodiken stöds av  mallar baserade på  best practices och erfarenheter som steg för steg gör organisationen redo för att arbeta efter nya processer med förbättrat systemstöd.

Användarvänliga och kostandseffektiva lösningar

Addcent utgår ifrån organisationens behov och omsätter dem i verksamhetskrav. Med specialistkunnande inom säljprocesser och säljapplikationer definieras sedan konkreta systemkrav som omsätts till användarvänliga lösningar.  För att säkerställa att införandet blir kostnadseffektivt nyttjas standardfunktionalitet i så stor utsträckning som möjligt.

Integrerade helhetslösningar   

En fungerande säljapplikation verkar i sitt sammanhang.  Addcent tar ett helhetsperspektiv på införandet och integrerar säljapplikationen med angränsande system för att säkerställa  fungerande end-2-end processer. Vanliga processer som det ofta finns en nytta att integrera med är billing, leverans och support.

En redo organisation

Att få ett högt användande handlar om att alla förstår nyttan med förändringen samt vet hur de ska jobba utifrån de nya förutsättningarna. Addcent involverar användarna i hela införandeprocessen och skapar ett program för att säkerställa detta.  Grunden läggs i själva införandet och en plan tas även fram för hur organisationen löpande kan jobba med att skapa acceptans och få ett högt användande

Henrik Knutsson
VD
Tel: +46 8-508 50 000

Ta kontakt